EVRİM YANILGISI -2

BÜTÜN DÜNYA EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜNE ŞAHİT OLUYOR

Bilim dünyasının genetikten, paleontolojiden, elektron mikroskobundan, DNA'dan habersiz olduğu 1800'lerde ortaya atılmış olan Darwin'in evrim teorisi, modern bilimin gelişimi ve çağdaş teknolojinin bilimsel araştırmalara uyarlanmasıyla ortaya çıkan yeni bilimsel bulgularca yalanlanmıştır. Bugün artık bir avuç inatçı evrim taraftarı bilim adamı dışında gerçekleri görmeyen ve evrim inancının yıkılışına şahit olmayan kimse kalmamıştır.

BİYOKİMYA alanında, tek bir protein molekülünün bile tesadüfen oluşma ihtimalinin matematiksel olarak "sıfır" olduğunu ortaya konmuştur.

GENETİK BİLİMİ, DNA'yı keşfetmiş ve her canlının her hücresinin çekirdeğinde, o canlı ile ilgili son derece detaylı bilgilerin, şifrelenmiş olarak kayıtlı olduğunu bulmuştur.

PALEONTOLOJİ, canlıların Prekambriyen Dönemi'nde aniden ortaya çıktığını ve canlı türleri arasında evrim teorisinin öngördüğü ara-geçiş formlarının bulunmadığını göstermiştir.

KİMYA, Le Châtelier Kanunu ile evrim teorisinin ilkel dünyada meydana gelen organik maddeler iddiasının aksine, amino asitlerin sulu ortamlarda birleşemeyeceklerini kanıtlamıştır.

JEOLOJİ, dünyanın hiçbir döneminde evrimcilerin canlılığın oluşumu için iddia ettiği atmosfer şartlarının var olmadığını tespit etmiştir.

FİZİK BİLİMİ, ilk dünya şartlarında ultraviyole ışınlarının, "fotodissosiyasyon" yoluyla meydana geldiği iddia edilen molekülleri parçalayacağını ispatlamış ve evrimin, ilk amino asitlerin atmosferdeki gazlardan oluştuğu iddiasını geçersiz kılmıştır.EVRİMCİLER, KAYALARA RASTGELE ÇARPAN DALGALARIN SARAYLAR İNŞA EDECEKLERİNE İNANACAK KADAR BÜYÜLENMİŞLERDİR

Büyük bir mantık çöküntüsü içindeki evrimcilerin iddiasına göre; bilinçsiz, kör, akılsız, bilgisi ve iradesi olmayan atomlar, tesadüfler sonucunda biraraya gelmişlerdir. Ve tesadüfler birbirini izlemiş, bu şuursuz atomlar, milyarlarca yıl sonra kendi kendilerini elektron mikroskobu ile inceleyen atom mühendislerini, biyoloji profesörlerini, beyin cerrahlarını, avukatları, üniversite öğrencilerini, genetik mühendislerini oluşturmuşlardır. Ve bu şuursuz atomlar bu süreç içinde de son derece bilinçli ve planlı çalışmışlardır. Sanki ileride ne meydana getireceklerini biliyorlarmış gibi, tespit ettikleri hataları elemişler, yerine doğruları gelene kadar sabırla milyonlarca yıl birbirlerinden ayrılmadan, her türlü koşula dayanarak beklemişlerdir.

Üstelik bu arada deneme yanılmalar yapmışlar, adeta bir kimya, fizik veya biyoloji profesörü gibi son derece zekice yöntemler izlemişlerdir. Örneğin, göz oluşmadan önce, sanki gözün oluşacağını biliyorlarmış gibi, kafatasında simetrik ve gözün yapısına en uygun büyüklük ve derinlikte göz çukurlarını açmayı ihmal etmemişlerdir. Evrimcilere göre şuursuz atomlar ve tesadüfen gelişen doğa olayları o kadar akıllı, o kadar uyumlu, o kadar planlı ve disiplinlidir ki, tüm insanların aklının biraraya gelip yapamayacaklarını onlar yavaş yavaş yapmışlardır. Oysa şuuru, aklı ve iradesi olmayan atomların, tesadüfler sonucunda akıl, şuur ve irade sahibi insanları kendi kendilerine oluşturamayacakları çok açıktır.

Evrimcilerin bu iddiaları, bir kayalığa çarpan dalgaların tesadüfen mimari şaheserler, saraylar oluşturmalarına inanmaya benzer. Evrimciler, dalgaların tesadüfen saraylar, konaklar inşa edeceklerine inanacak kadar, evrim teorisinin hipnozu altındadırlar.

BİR YERDE BİR TASARIM VARSA, ONU MEYDANA GETİREN BİR AKIL DA VARDIR

Arkeologlar, kazılar sırasında yerin altından süs eşyaları, çanak ve çömlekler, hatta çok az şekillendirilmiş bir tahta dahi bulduklarında, hemen burada eski bir medeniyetin, akıl, beceri ve bilinç sahibi insanların yaşadıklarını anlarlar.

Ancak nedense bazı paleontologlar, yerin altında çanak ve çömleklerle karşılaştırılamayacak kadar kompleks tasarım ve özelliklere sahip 100 mercekli gözleri olan trilobitleri, salyangozları, denizyıldızlarını bulduklarında, bunların burada tesadüfen ve kendiliğinden oluştuğunu öne sürebilmektedirler.
Bu, evrim teorisinin en büyük çelişkilerinden biridir.

Günümüzden 550 milyon yıl önce Kambriyen Devri olarak adlandırılan dönemde, ilk canlılardan olan trilobitler, salyangozlar, denizyıldızları gibi yumuşakçalar dünyada aniden belirdiler. Cansız dünyayı bir anda canlandıran, nefes alan, gören, kusursuz sistemlerle beslenen, birbirinden farklı taktiklerle avlanan canlıları dünyaya yerleştiren güç neydi? Bu gücün sahibi sonsuz ilim ve akıl sahibi olan Rabbimiz'dir.

TÜRK MİLLETİ DARWINİZM'İN TUZAĞINI BOZMUŞTUR

Bir parça demiri, plastiği, bakırı bir çölün ortasına bırakıp gitseniz. Belli aralıklarla da buraya gelip baksanız. Bunların bir bisiklete, son model bir otomobile ya da bir tıra dönüştüğünü görmeniz mümkün olur muydu?

Doğrusu akılcı olan demirin paslanması, plastiğin deforme olması, bakırın da oksitlenmesi değil midir?

Buna Darwinistler'in verdiği cevap ise sizin verdiğiniz cevabın tam tersidir. Yani Darwinistler dağınık, düzensiz, cansız maddelerin zaman içinde tesadüflerin yardımıyla düzenli, canlı ve kompleks varlıklara dönüşebileceklerini iddia ederler. Evrimcilerin bu iddiası şu anlama gelmektedir:Söz edilen malzemeler zaman içinde tesadüfen bir bisiklet, sonra yine şuursuz rastlantılarla bir otomobil, daha sonra tamamen başıboş süreçlerle kamyonet ve en sonunda da bir tır haline gelebilir.

Türk Milleti keskin zekasıyla ve üstün feraseti ile birçok dünya milletinin düştüğü tuzağa düşmemiş, Darwinizm'in bu gibi safsatalarına aldanmamıştır. Darwinizm'in ne kadar mantıksız ve bilim dışı bir görüş olduğunu anlamış yegane millettir. Büyük Türk Milleti bu tuzağı bozup dünyayı Darwinizm safsatasından kurtaracak manevi güce sahiptir.

DARWINİSTLER'İN "DEMAGOJİ" VE "ÇARPITMALARLA" DOLU PROPAGANDALARINA ARTIK KİMSE KANMIYOR

Son günlerde Genom Projesinin gündeme gelmesini çarpıtarak kullanan birtakım evrimci çevreler, Darwinizm propagandasına başladılar. İnsanın maymunla olan genetik benzerliğini, insanın maymundan evrimleştiğine delil olarak göstermeye çalışan söz konusu çevreler yanlış bilgilerle halkı yanıltmaya çalışmaktadırlar. Oysa bahsedilen bu benzerlik hayalidir ve evrime delil olamaz, çünkü;

1. Maymunun genetik yapısı henüz incelenmemiştir ve dolayısıyla insan genomu ile karşılaştırılması söz konusu değildir.

2. Eğer maymun ile insanın genetik yapısının % 99 benzer olduğu kanıtlansa bile bu, insanın maymunla ortak bir atadan evrimleştiğine delil olamaz. Çünkü, İNSANIN GEN SAYISI İLE MISIRIN GEN SAYISI TIPATIP AYNIDIR. Eğer evrimcilerin iddiaları doğru olsaydı, mısır, insanın maymundan daha yakın bir akrabası olurdu.

İnsan bedeninin diğer canlılarla moleküler benzerlikleri olması son derece doğaldır. Çünkü tüm canlılar aynı moleküllerden oluşmakta, aynı suyu ve atmosferi kullanmakta, aynı moleküllerden oluşan besinleri tüketmektedir. Elbette ki metabolizmaları ve dolayısıyla genetik yapıları birbirine benzeyecektir. Ancak bu, onların ortak bir atadan evrimleştiklerinin veya "doğanın tesadüfen bu parçaları biraraya getirerek farklı canlılar oluşturduğunun" bir delili değildir.

Aslında canlılardaki bu "ortak malzeme", evrimin değil "ortak tasarımın", yani canlıların hepsinin aynı plan üzerine tek bir Yaratıcı tarafından yaratılmış olduklarının delillerinden biridir.

Evrim teorisi, bugüne kadar demagoji ve çarpıtmalarla ayakta kaldı. Ancak bugün doğru ve ispatlı bilgiler her insana çok kısa zamanda ulaşabilmektedir. Ve bu sayede insanlar taraflı ve bir amaca yönelik propagandalarla, çarpıtma ve demagojilerle aldatılamamaktadır. Bu Darwinizm'in sonunu getiren gelişmelerdendir.

EVRİMCİLER, RÜZGARLARIN BİR TAŞ KÜTLESİNİ, TESADÜFEN BİR SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜREBİLECEĞİNE İNANACAK KADAR KAVRAYIŞTAN YOKSUNDURLAR

Evrimciler, günümüzden 5 milyar yıl önce bazı atomların tesadüfen biraraya gelerek kusursuz bir plan yaptıklarına inanırlar. Evrimcilerin bu hayali senaryolarına göre, cansız ve şuursuz atomlar bu buluşmalarında bir canlı hücresi meydana getirmeye karar vermişlerdir. Ve demişlerdir ki:

"Biz rastgele birbirimizin çevresinde dolaşalım. Bu arada rüzgar, fırtına, şimşekler, ultraviyole ışınları, depremler bizi rastgele birbirimize bağlar. Biz de bu şekilde ileride canlı için gerekli olacak proteinleri üreten fabrikaları, canlıyı oluşturmak için gereken tüm bilgilerin birarada tutulduğu bilgi bankasını, proteinlerin saklandığı depoyu, canlının yaşaması için gereken enerjiyi sağlayacak olan enerji santralini, gereksiz maddeleri yok edecek olan sindirim enzimlerini üretiriz. Ayrıca protein üretimi için gereken taşıma, kopyalama araçlarını, hücrenin giriş çıkışını kontrol eden hücre kapılarını, hücrenin içindeki tüm malzeme ve yapıların birbirinden ayrılmalarını engelleyen hücre zarını ve daha canlı hücresinin işe yaraması için gereken ne varsa hepsini eksiksizce inşa edip şekillendiririz. Böylece tesadüfen bir fabrikadan daha kusursuz özelliklere sahip bir hücre meydana getiririz. Hatta sonra da bunları yüz trilyonlarca üretip kendimizi inceleyecek atom profesörlerini oluştururuz."

İşte evrimcilerin tesadüfen varoluş iddialarının özü budur. Onların bu iddiaları, Taksim Meydanı'nda duran bir taş kütlesinin rüzgarların etkisiyle zaman içinde kusursuz bir sanat eserine dönüştüğüne, rüzgarların bir heykeltraş gibi sanat eseri meydana getirdiklerine inanmaktan çok daha mantık dışı ve akılsızcadır.

Tesadüfler ve bilinçsiz doğa olayları sanat eserleri, kusursuz tasarıma sahip yapılar meydana getiremezler. Bunlar için akla, bilince ve bilgiye ihtiyaç vardır. Darwinizm bu nedenle, 20. yüzyılda canlılarda bulunan son derece kompleks yapıların ve tasarımın keşfedilmesi ile çökmüştür.
BİR EVRİMCİ SAHTE DELİL OLUŞTURURKEN...

Evrimciler bilimin yalanladığı teorilerini insanlar arasında yaygınlaştırmak için boş durmaz, sürekli sahte deliller üretirler.

Alttaki resimler, evrimcilerin içine düştükleri büyük hezimeti tüm açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Çünkü ellerinde teorilerini savunabilecekleri hiçbir delil olmadığı için, evrimciler bizzat kendi elleriyle sahte delil üretmektedirler. Önce metal parçasından hayali bir iskelet oluşturmakta, daha sonra bunun üzerine hamurdan hayali bir vücut koymakta, var olduğuna inandıkları hayali tüylerle bütün vücudu kaplamakta, daha sonra da silikonla renk vermektedirler. Evrimci bilim adamlarının hayalgücüyle doğru orantılı olarak gelişen bu bilim dalına ilginç bir de isim vermişlerdir: Rekonstrüksiyon, yani "yeniden inşa!"
Ancak evrimciler bu sahte delilleri üretirken ne bilimsel bir veriden faydalanırlar, ne bir delilden, ne de bir deneyden... Ellerindeki tek kaynakları sınırsız hayal güçleridir.Evrimcilerin hayal güçleri ile ortaya çıkan hayali yarı maymun - yarı insan rekonstrüksiyonların nasıl oluşturulduunu anlatan
bir dergi yazısı.

Örneğin bu rekonstrüksiyonu yaparken;

1. Ellerinde bir diş parçası ya da bir çene parçasından başka bir delil yoktur.

2. Bu kemik parçasından yola çıkarak bir iskelet, vücut şekli, yüz, yüze vahşi bir ifade, eşler ve çocuklar, daha sonra da sosyal bir hayat tablosu ortaya çıkarırlar.

3. Toprağın altında kısa sürede eriyen kas, yağ, kıkırdak gibi yumuşak dokuları tamamen hayali olarak canlandırırlar.

Bu gerçeği dünyaca ünlü bilim adamları da itiraf etmektedirler. Harvard Üniversitesi'nden Earnst A. Hooten'ın şu sözleri "yeniden inşa" sahtekarlığını açıkça gözler önüne sermektedir:
Yumuşak kısımların tekrar inşası çok riskli bir girişimdir. Dudaklar, gözler, kulaklar ve burun gibi organların altlarındaki kemikle hiçbir bağlantıları yoktur. Örneğin bir Neandertal kafatasını aynı yorumla bir maymuna veya bir filozofa benzetebilirsiniz. Eski insanların kalıntılarına dayanarak yapılan canlandırmalar hemen hiçbir bilimsel değere sahip değillerdir ve toplumu yönlendirmek amacıyla kullanılırlar... Bu sebeple rekonstrüksiyonlara fazla güvenilmemelidir. (Earnst A. Hooten, Up From The Ape, New York: McMillan, 1931, s. 332.)

Hooten'ın söylediği gibi, ne evrime ne de evrimcilerin sahte delillerine güvenmek mümkün değildir. Çünkü bugüne kadar ne bilimsel çalışmalar ne de arkeolojik araştırmalar bir sonuç vermemiş, evrimcilerin bekledikleri deliller bir türlü bulunamamıştır. Bu yüzden evrimciler bu sahte delillerle, çaresizce teorilerinin yaşam süresini uzatmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu, evrim teorisinin son nefesleridir.

EVRİMCİLER, TEK BİR ÜZÜM TANESİ BİLE MEYDANA GETİREMEZLER!

Tesadüfleri, cansız maddeleri ve şuursuz atomları yaratma gücüne sahip varlıklar zannetmek çok büyük bir yanılgıdır. Ancak Darwinistler cansız maddeleri akıl ve irade sahibi, karar alabilen ve bu kararları uygulayabilen varlıklar olarak düşünür, tesadüflerin herşeyi yaratabileceğine inanırlar. Gülü, portakalı, elmayı, çileği, muzu, karpuzu, maydanozu, kısacası var olan herşeyi canlı cansız tüm varlıkları tesadüflerin oluşturabileceğine inanırlar.

Madem evrimciler herşeyin tesadüfle oluştuğuna inanıyorlar, o zaman tadıyla, kokusuyla, sulu yapısıyla, şekliyle, bir daldaki kusursuz güzelliğiyle TEK BİR ÜZÜM TANESİNİ meydana getirsinler! Dünyanın en ünlü bilim adamlarını -hatta geçmişte yaşamış tüm bilim adamlarını- biraraya toplasınlar, dünyanın en gelişmiş ve en yeni teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarını kullansınlar, ileri teknolojinin olabilecek tüm imkanlarını bunun için seferber etsinler ve bu iş için yıllarca çaba sarf etsinler… Ne yaparlarsa yapsınlar, değil tek bir üzüm tanesini, üzümü oluşturan tek bir hücreyi dahi oluşturmaları mümkün değildir. İşte bu gerçek evrimcilerin görmezden geldikleri en önemli noktalardan biridir. Herşeyi yoktan yaratan Alemlerin Rabbi olan Allah'tır.

HER CANLI, EVRİMCİLERİN İÇİNE DÜŞTÜKLERİ ÇIKMAZI ORTAYA KOYUYOR

Darwinizm savunucuları, her canlının hayatta kalmak ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için savaşmak zorunda olduğuna, yoksa "elenerek yok olacağına" inanırlar. Buna karşılık, canlıların niçin fedakarlık yaptıkları ve başkalarına fayda sağladıkları konusunu asla açıklayamazlar.

Örneğin işçi arılar doğumlarından sonraki ilk 3 gün boyunca "kovan temizleyicisi" olarak görev yaparlar.

3. günden sonra bir hafta boyunca kafalarında bir çift "dadı" bezi gelişir ve genç larvalar için besin salgılamaya başlarlar.

10. günden itibaren karınlarında "mum üreten" bezler gelişir ve petek yapım onarım işine başlarlar, onlar artık birer "inşaat işçisi"dirler.

20. günde mum bezleri fonksiyonlarını yitirir ve yerlerine iğne bezleri gelişir. Arılar bundan sonra zehir üretmeye başlar çünkü yeni görevleri "kovan bekçiliği"dir.

Yaşamlarının son günlerini ise "çiçek özü toplayıcısı" olarak geçirirler.

Açıkça görülmektedir ki, bu sayılan özelliklerin hiçbiri arının kendi çıkarına yönelik değildir. Her biri bir özveri, yardımlaşma, fedakarlık örneğidir. Hayatları boyunca türlü fedakarlıklarda bulunabilmeleri için vücutlarında gerçekleşen değişimler ise, kendi iradeleri ve istemleri dışında meydana gelir. Üstelik bu olağanüstü işlemlerin tamamını yeryüzünde var olan ilk arıdan bu yana yaşamış tüm arılar aynı kusursuzlukla yerine getirmiştir.

Şüphe yok ki, onları var eden sonsuz kudret sahibi Allah, arılara her gün yapacakları işleri vahyetmekte; bize de bu mucizeleri göstererek Kendi sanatının büyüklüğünü ve inceliğini takdir etme imkanı tanımaktadır.

DARWINİSTLER, ŞUURSUZ ATOMLARIN CANSIZ DÜNYAYI TESADÜFEN CANLANDIRDIĞINI İDDİA EDERLER

Darwinistler, her türlü elverişsiz koşulun bulunduğu bir ortamda, amonyak, karbon, azot, fosfor gibi cansız ve şuursuz atomların tesadüfler sonucu biraraya geldiklerini ve sonra ortak bir karar aldıklarını iddia ederler. Onlara göre atomlar aldıkları bu kararı eksiksizce uygulamışlar ve bu cansız dünyanın üzerinde tesadüfen ağaçları, çimenleri, karıncaları, papağanları, salyangozları, elmaları, dutları, hurmaları, kuğuları, atmacaları, yunusları, mercanları, yosunları, arıları, atları, tavşanları, ıhlamur ağaçlarını, gülleri, yaseminleri, papatyaları, uçak mühendislerini, beyin cerrahlarını, genetik mühendislerini, kendilerini oluşturan atomları inceleyen atom profesörlerini meydana getirmişlerdir.

Darwinistler, bu akılalmaz iddialarını ağır ve ağdalı bir üslupla, bolca Latince kelimeler kullanarak anlatırlar. Bu şekilde, iddialarındaki mantık çöküntüsünü gizlemeye çalışırlar. Onların durumundan habersiz olanlar da, bu tılsımlı üsluptan etkilenip, "bunlar ne kadar bilgili, üstün insanlar" diyerek, her dediklerini kayıtsız şartsız kabul ederler.

Oysa Darwinizm'e inanmak, mantığın, düşünme yeteneğinin, aklın ve kavrayışın tamamen felç olması demektir. Normal bir insan "taşlar tesadüfen dizilip, bir gökdeleni tüm tesisatı ile birlikte inşa etti" diyebilir mi? Elbette diyemez. Darwinistler ise, bundan daha da inanılmaz olan bir iddiada bulunmakta; şuursuz atomların dizilip canlandıklarını ve canlı varlıkları oluşturduklarını söylemektedirler..

Türk Milleti, aklı ve basireti ile Darwinizm'in safsatalarına hiçbir zaman inanmadı. Bu felsefenin akılsızlığını tüm dünyaya açıklayarak, dünya insanlarını da bu gaflet uykusundan uyandırma misyonunu üstlendi.


DARWINİST BÜYÜNÜN ETKİSİ ALTINDA KALANLAR, NORMAL BİR ŞUURLA DÜŞÜNEMEZLER

Evrimciler, doğada bulunan 200'ün üzerindeki amino asit çeşidinden, proteinleri oluşturacak 20 tanesinin, belli sayılarda ve belli bir dizilimle biraraya gelmelerini ve proteinleri oluşturmalarını KÖR TESADÜF'lere bağlarlar.

Oysa bu, mümkün değildir. Örneğin, 400 amino asitli bir proteini oluşturan amino asitlerin istenilen sırada dizilme ihtimalleri 10520'de bir ihtimaldir. Bu, 1 sayısının yanına 520 tane sıfır konduğunda oluşacak olan sayıda bir ihtimal demektir. (1 milyar sayısının yanında sadece 9 sıfır olduğunu düşünürsek, bu sayının büyüklüğü hakkında bir fikir edinebiliriz). Böyle bir tesadüfün gerçekleşmesi açıkça görüldüğü gibi imkansızdır. Üstelik burada bahsedilen orta büyüklükte tek bir proteindir. İnsan vücudunda binlerce protein türü vardır ve bazıları binlerce amino asitten oluşur.

Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceği gerçeği, en koyu evrimciler tarafından bile itiraf edilmektedir.

Evrimci jeolog William Stokes ise bu gerçeği şöyle itiraf eder:

"Eğer milyarlarca yıl boyunca, milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino asitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsaydı bile yine (protein) oluşamazdı." (W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, Nashville, Thomas Nelson Co., 1991, s. 305)

Proteinlerin tesadüfen oluşamayacakları, akıl, bilinç ve güç sahibi bir Yaratıcı tarafından var edildikleri kesin bir gerçektir.

Ancak asıl önemli olan, evrimcilerin bu gerçeği görememeleridir. Evrimciler proteinlerin tesadüfen oluştuğunu iddia etmekle, masaya dökülen mürekkebin tesadüfen bir sayfa dolusu anlamlı bir makale ortaya çıkardığını kabul etmekten daha da saçma bir iddiaya inanmaktadırlar. Bu, abartılı bir akılsızlık ve mantıksızlık örneğidir. Bunu söyleyen bir insana kimse güvenemez veya böyle muhakeme yeteneği olmayan bir insana hiçbir sorumluluk verilemez.

Türk Milleti Darwinist safsataları ilim ve akıl yolu ile susturmuştur. Bundan böyle Darwinizm'in insanlığı büyülemesine ve akılları devre dışı bırakmasına izin vermeyecektir.

DARWINİSTLER'İN MANTIK ÇÖKÜNTÜLERİ, İNSANLIĞA İBRET OLMALIDIR

Darwinistler, canlılığın yapıtaşı olan proteinlerin, bazı atomların tesadüfen birleşmeleri ile meydana geldiklerini iddia ederler. Darwinizm'in ne kadar inanılması imkansız, akıl ve mantık dışı bir iddia olduğunu anlamak için, proteinler hakkında verilecek kısa bir bilgi yeterli olacaktır.

Bilim adamları 500 amino asitten oluşan bir proteinin (binlerce amino asitten oluşan proteinler de mevcuttur) tesadüfen oluşma ihtimalini hesaplamışlar ve şöyle bir sonuca varmışlardır:

1. Amino asitlerin işe yarar proteini oluşturabilmek için uygun dizilme ihtimali:
10650de 1 ihtimal

2. Amino asitlerin sol-elli olma ihtimali (amino asitler doğada hem sağ-elli hem sol-elli olarak bulunurlar. Ancak canlı yapısındaki proteinler sadece sol-elli amino asitlerden oluşurlar.)
10150de 1 ihtimal

3. Amino asitlerin aralarında "peptid bağı" ile bağlanmaları ihtimali:
10150de 1 ihtimal

Toplam İhtimal: 10950de 1 ihtimal

10950, 1 rakamının yanına 950 sıfırın gelmesiyle oluşacak astronomik bir sayıdır. (Bu da imkansız bir ihtimal demektir.) Bu sayının büyüklüğünü anlayabilmek için şu örnekler üzerinde düşünebilirsiniz:

1 milyar sayısını yazmak için 1 rakamının yanına sadece 9 sıfır eklenir. Söz konusu sayı içinse 950 sıfır gerekmektedir.

1 milyar sayısı için 1 rakamının yanına 9 sıfır yazılır. Ancak, ortaya 1 milyar boncuk attığınızda, bu sayının yazıldığından çok daha fazla bir miktarı ifade ettiği görülecektir. 10950 sayısı, 950 sıfırla yazılır, ancak bu kadar miktarda boncuk tarif edilemeyecek kadar çoktur.

Evrendeki tüm atomların çevresinde dönen elektronların sayısı bile sadece 1075tir.

Bu kadar büyük bir sayı ile ifade edilen ihtimalin içinden tek bir ihtimalin gerçekleşmesinin ve proteinlerin tesadüfen oluşmasının kesinlikle imkansız olduğu açıkça görülmektedir. (Nitekim matematikte 1050 ihtimalin ötesi olanaksız olarak kabul edilmektedir.)

Ancak, evrimciler gerçekleşmesi kesinlikle imkansız olan ihtimallere, büyük bir bağnazlıkla, inatla ve tutuculukla inanırlar. Koyu Darwinistler'in bağnazlıklarından vazgeçmeleri olası görülmemektedir. Ancak, Darwinizm'in mantıksızlıkları gözler önüne serildiğinde, bu insanlar toplum içindeki güvenilirliklerini kaybedecekler ve yaptıkları sahtekarlıklar ortaya çıkacaktır.

Bu nedenle akıl, basiret ve sağduyu sahibi Türk Milleti'nin misyonu son derece önemlidir. Milletimiz, dünyaya Darwinizm'in mantık hezimetini ilan edecek ve insanlığı bu bağnazlıktan kurtaracaktır.

 

10950 =
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000000.